fotoracconta rovigno ita cro immagine

PHOTO & AUDIOVIDEO CONTEST

FOTORACCONTA ROVIGNO 2016

USA LA TECNICA CHE PREFERISCI E LIBERA LA TUA CREATIVITÀ

#rovinjstory16

BANDO

1. Premessa

In un mondo in continua evoluzione tecnologica anche il linguaggio cambia, i moderni dispositivi di comunicazione portatili multifunzione stanno avvicinando il grande pubblico alla fotografia e all'audiovisivo amatoriale. Molti scattano foto o registrano video d'impulso, sull'onda dell'emozione del momento, pochi  preparano lo scatto o la ripresa. ISFAV, Istituto di Fotografia e Arti Visive di Padova (Italia), in collaborazione con CAV-Centro Arti Visive “BATANA” di Rovigno, con il patrocinio della CITTA' DI ROVIGNO e della COMUNITA' TURISTICA DI ROVIGNO e con il supporto di MAISTRA, organizza il concorso FOTORACCONTA ROVIGNO '16,giunto allaseconda edizione,per avvicinare il grande pubblico alla narrazione attraverso la fotografia o l'audiovisivo, perché di fatto non si scattano soltanto foto o si realizzano audiovideo, si raccontano soprattutto storie.

2. Obiettivo

Obiettivo del concorso è stimolare i fotografi e i videomaker, gli amatori, ma anche i neofiti che usano dispositivi di comunicazione portatili (mobitel, smartphone, tablet, etc...) a osservare Rovigno per creare con il proprio stile una storia per immagini che racconti lo spirito del luogo: l'architettura della città o il paesaggio circostante, caratteri e situazioni di una associazione o di un gruppo di interesse, di una famiglia o di una persona che vi abita, i mestieri, i punti di ritrovo dei giovani, iniziative o eventi particolari, l'emozione di una vacanza speciale vissuta a Rovigno, …

Il cosa e come raccontarlo spetta ai partecipanti.

La partecipazione al concorso è semplice e gratuita.

3. Elaborati

I partecipanti devono raccontare una loro storia su Rovigno scegliendo un tema a piacere:

A) SEZIONE FOTOGRAFIA

Attraverso un minimo di 4 e un massimo di 10 SCATTI FOTOGRAFICI corredati di titolo ed eventuali testi a commento degli scatti.   

L'elaborato va postato sul profilo facebook o instagram personale con hashtag #rovinjstory16;  oppure va inviato via e-mail a photostory.rv@gmail.com  o consegnato di persona alla segreteria del concorso

B) SEZIONE AUDIOVISIVO

Attraverso un AUDIOVISIVO CORTO di non più di 3 minuti corredato di titolo. 

L'elaborato va caricato sul profilo facebook o instagram personale con hashtag #rovinjstory16; oppure va inviato via e-mail a photostory.rv@gmail.com  o consegnato di persona alla segreteria del concorso

4. Partecipanti

Chiunque, individualmente o in gruppo, può partecipare al concorso con l'uso di qualsiasi mezzo fotografico o di ripresa, compresi mobitel, smartphone, tablet, etc.

5. Scadenza

Gli elaborati vanno postati, inviati o consegnati entro il 30 novembre 2016.

6. Commissione esaminatrice

Gli elaborati saranno esaminati da una commissione composta da professionisti della fotografia e dell'audiovisivo.

Il giudizio della commissione è insindacabile.

7. Premi

Il vincitore di ogni sezione sarà premiato con 2 pernottamenti con prima colazione per 2 persone in camera doppia nell’Hotel ISTRA sull’Isola di S. Andrea (Isola Rossa), da programmare nei periodi tra il 15 aprile ed il 30 maggio 2017 o tra il 15 settembre ed il 15 ottobre 2017, previa verifica della disponibilità ricettiva. I due premi sono messi a disposizione dalla Società Turistica MAISTRA di Rovigno.

8. Pubblicazione dei premiati

Gli elaborati premiati saranno pubblicati sui siti del CAV “BATANA” di Rovigno (www.cvu-batana.com), dell'ISFAV di Padova (www.isfav.it), della CITTA' DI ROVIGNO (www.rovinj.hr) e della COMUNITA' TURISTICA DI ROVIGNO (www.tzgrovinj.hr).

9. Norme da rispettare per la partecipazione

Ogni partecipante, postando l'elaborato, dichiara implicitamente di esserne autore e di detenerne tutti i diritti.

Pertanto ogni partecipante solleva l'Ente organizzatore da qualsiasi richiesta avanzata da terzi in relazione alla titolarità dei diritti delle persone rappresentate e di ogni altro diritto connesso all'elaborato postato.  

Ogni partecipante consente il trattamento dei propri dati personali limitato alla promozione del concorso da parte dell'Ente organizzatore.

Nulla deve essere riconosciuto ai partecipanti per l'eventuale esposizione o pubblicazione dei loro elaborati da parte dell'Ente organizzatore.

L'Ente organizzatore non è altresì obbligato alla esposizione o alla pubblicazione, in tutto o in parte, degli elaborati.

10. Accettazione del bando

Inviando il proprio elaborato ogni partecipante accetta il presente bando, comprese le norme sopra riportate al punto 9.

 

Segreteria del concorso  FOTORACCONTA ROVIGNO  presso CAV Centro Arti Visive "BATANA" 

Piazza degli Squeri 2  52210 Rovinj – Rovigno   www.cvu-batana.com

e-mail: photostory.rv@gmail.com   Tel. +385 52 830 711

Sig. Ermano Bančić, Tel. +385 98 660 357

 

 

 

 

 

PHOTO & AUDIOVIDEO CONTEST

FOTO PRIČA IZ ROVINJA 2016

IZABERI TEHNIKU I OSLOBODI SVOJU KREATIVNOST!

#rovinjstory16

NATJEČAJ

1. Uvodno obrazloženje:

U suvremenome svijetu uz neprestano usavršavanje tehnologije i sam je umjetnički izričaj u stalnoj mijeni, a suvremena sredstva komunikacije omogućuju praktički svakome da se kao amater okuša u fotografiji i snimanju videa. Mnogi spontano snimaju potaknuti trenutačnim raspoloženjem, a tek malobrojni vrše opsežnije pripreme. ISFAV (Istituo di fotografia e  arti visive di Padova), u suradnji s Centrom vizualnih umjetnosti „Batana“ iz Rovinja, pod pokroviteljstvom Grada Rovinja i Turističke zajednice grada Rovinja te uz potporu MAISTRE, raspisuje drugo izdanje natječaja FOTOISPRIČAJ ROVINJ kako bi animirali širu publiku i zainteresirali ju za određenu fotografsku i video tehniku kojom se ne ostvaruju obični snimci već narativna cjelina.

2. Ciljevi:

Cilj natječaja je potaknuti fotografe i videosnimatelje, amatere i početnike koji koriste prenosna sredstva komunikacije (mobitel, smartphone, tablet, itd.) da promatraju Rovinj i svojim stilom ostvare slikovnu priču o duhu mjesta: to može biti o gradskoj arhitekturi ili okolnom krajobrazu, o karakteristikama i načinu života neke udruge ili interesne skupine, nekoj obitelji ili pojedincu koji ovdje žive, o nekom zanimanju, mjestima na kojima se okupljaju mladi, o nekoj inicijativi ili osobitom događaju, o doživljenom iskustvu tijekom posebnog odmora u Rovinju…

Sudionici sami odlučuju što će i na koji način ispričati.

Sudjelovanje na natječaju je jednostavno i besplatno.

3. Natjecateljske kategorije :

Natjecatelji ostvaruju pripovjednu cjelinu na temu Rovinja, a motive biraju prema osobnim sklonostima.

A)    KATEGORIJAFOTOGRAFIJA

Slijed od najmanje 4 i najviše 10 FOTOGRAFIJA uz naslov i opisne potpise uz slike.

Elaborat  treba postaviti  na osobni profil facebook ili instagram s hashtagom  #rovinjstory16; ili poslati na e-mail adresu: photostory.rv@gmail.com, ili ga dostaviti osobno tajništvu Natječaja.

B)    KATEGORIJA AUDIOVIZUALNI SNIMAK

Kratki AUDIOVIZUALNI SNIMAK u trajanju najviše 3 minute uz naslov.

Elaborat treba postaviti na osobni profil facebook ili instagram  sa hashtag #rovinjstory16; ili poslati na e-mail adresu: photostory.rv@gmail.com, ili ga dostaviti osobno tajništvu Natječaja.

4. Natjecatelji:

Natjecatelji mogu pristupiti natječaju individualno i skupno korištenjem svih fotografskih i snimateljskih uređaja, uključujući mobilne telefone, smartphone, tablete, itd.

5. Rok za dostavu radova:

Radovi trebaju biti dostavljeni do 30 studenoga 2016.

6. Prosudbena komisija:

Radove procjenjuje komisija čiji su članovi profesionalni fotografi i snimatelji.

7. Nagrade:

Nagrade za pobjednike u kategorijama „Fotografija“ i „Audiovizualni snimak“ su slijedeće: dva (2) noćenja (s doručkom) za dvije (2) osobe u dvokrevetnoj sobi u hotelu „Istra“ na otoku Sv. Andrija u terminima od  15.04.-30.05.2017. ili 15.09.-15.10.2017. uz prethodnu provjeru raspoloživih kapaciteta.

8 . Objava nagrađenih:

Nagrađeni i istaknuti radovi bit će objavljeni na web stranicama CVU Batana iz Rovinja (www.cvu-batana.com), ISFAV-a iz Padove (www.isfav.it), Grada Rovinja (www.rovinj.hr) i Turističke zajednice grada Rovinja (www.tzgrovinj.hr).

9. Uvjeti koje treba ispuniti za sudjelovanje:

Svaki sudionik postavljanjem uradka prešutno izjavljuje da je autor i da zadržava sva prava.

Stoga svaki sudionik oslobađa Organizatora od bilo kojeg zahtjeva trećih lica koja se tiču prava prikazanih osoba i svih drugih prava vezanih uz postavljeni uradak.

Svaki sudionik  dopušta Organizatoru korištenje svojih osobnih podataka u svrhu promocije natječaja.

Sudionici nemaju pravo na bilo kakvu naknadu od  Organizatora za eventualno izlaganje ili objavljivanje njihovih uradaka.

Organizator nema obavezu izlaganja ili objavljivanja uradaka, djelomično ili u cijelosti.

10. Prihvaćanje uvjeta natječaja:

Slanjem svojeg uradka svaki sudionik prihvaća ovaj natječaj, uključujući i uvjete pod točkom 9.

 

 

Tajništvo natječaja FOTO-PRIČA IZ ROVINJA   pri  CVU Centar vizualnih umjetnosti „Batana“  

Trg brodogradilišta 2   52210 Rovinj – Rovigno   www.cvu-batana.com

e-mail: photostory.rv@gmail.com Tel: +385 52 830 711

Gosp. Ermano Bančić Tel: + 385 98 660 357

 

 

 

 

 

fotoracconta rovigno ING TED immagine

PHOTO & AUDIO-VIDEO CONTEST

ROVINJ – ROVIGNO PHOTO STORY 2016

SELECT A TECHNIQUE AND FREE YOUR CREATIVITY!

#rovinjstory16

CONTEST

1. Introductory Explanation:

In the modern world, with constant technology improvements, the artistic expression itself is constantly changing, and the modern means of communication enable practically anyone to try their photography and video making skills in the role of amateurs. Many, inspired by their current moods, spontaneously take photos and record videos, but just a few get involved in comprehensive preparations. ISFAV (Istituo di fotografia e arti visive di Padova), in cooperation with the Batana Centre of Visual Arts in Rovinj, sponsored by the City of Rovinj and the Rovinj Tourist Association, and supported by MAISTRA, is announcing the second edition of the contest entitled ROVINJ PHOTO-STORY to animate the broader audience and get it interested in a certain photography and video technology used to create not just regular shots, but an entire narrative story.

2. Goals:

The goal of the contest is to stimulate photographers and video makers, amateurs and beginners who use mobile means of communication (mobile phones, smartphones, tablets, etc.) to observe Rovinj and to create a picturesque story of the city’s spirit using their own styles. It can be city architecture or surrounding landscapes, characteristics or way of life of some associations or groups of interest, some family or an individual living here, some vocation, places where young people hang out, some initiative or a specific event, experience gained during a special vacation in Rovinj…

The participants can decide themselves what story they want to tell and how they want to do it.

Participation in the contest is simple and free.

3. Contest Categories:

The contestants create a story on the topic of Rovinj and choose motives according to their own preferences.

A)    PHOTOGRAPHY CATEGORY

A series of at least 4 PHOTOGRAPHS (10 for the most) with a title and descriptive signatures of the photos.

The elaborate must be published on the contestant’s personal Facebook or Instagram profile with a hashtag #rovinjstory16; or sent to the following e-mail: photostory.rv@gmail.com, or delivered in person

to the secretariat of the contest.

B)    AUDIO-VISUAL RECORDING CATEGORY

A short AUDIO-VISUAL RECORDING that can last up to 3 minutes with a title.

The elaborate must be published on the contestant’s personal Facebook or Instagram profile with a hashtag #rovinjstory16; or sent to the following e-mail: photostory.rv@gmail.com, or delivered in person to the secretariat of the contest.

4. Contestants:

Contestants may enter the contest either individually or in a group using any photographic or recording device, including mobile phones, smartphones, tablets etc.

5. Deadline for Submitting the Works:

The works must be submitted by Nov. 30th, 2016.

6. Judges:

The works will be judged by a commission whose members are professional photographers and cameramen. 

7. Awards:

The awards for the winners in the “Photography“ and “Audio-visual Recording“ categories are the following: two (2) overnight stays (with breakfast) for two (2) persons in a room with two beds in the Istra Hotel on the Island of St. Andrew between April 15th – May 30th, 2017 or Sep. 15th – Oct. 15th, 2017. The available capacities must be checked in advance.

8. Announcement of Winners:

The awarded works and those that stand out will be published on the web pages of Batana Centre of Visual Arts in Rovinj (www.cvu-batana.com), ISFAV in Padova (www.isfav.it), the City of Rovinj (www.rovinj.hr) and the Tourist Association of Rovinj (www.tzgrovinj.hr).

9. Terms of Contest Participation:

Each participant who publishes his/her work implicitly declares himself/herself as the author and reserves all rights.

Thereby, each participant releases the Organizer from all liabilities to third parties related to the rights of individuals presented and all other rights related to the published works.

Each participant allows the Organizer to use his/her personal data for the purpose of advertising the contest.

The participants are not entitled to any type of compensation from the Organizer for possible exhibitions or publication of their works. 

The Organizer is not obligated to exhibit or publish the works, partially or in its entirety.

10. Accepting the Terms of the Contest:

By sending his/her works, each contestant accepts the terms of this contest, including the terms under Item 9.

 

 

The Secretariat of the Contest entitled ROVINJ PHOTO-STORY

Batana Centre of Visual Arts

Trg brodogradilišta 2   52210 Rovinj-Rovigno   www.cvu-batana.com

e-mail: photostory.rv@gmail.com   Tel: +385 52 830 711

Mr. Ermano Bančić   Tel: + 385 98 660 357

 

 

 

 

 

PHOTO & AUDIOVIDEO CONTEST

FOTO-GESCHICHTE AUS ROVINJ - ROVIGNO 2016

Wähle die Technik aus und befreie deine Kreativität!

#rovinjstory16

Wettbewerb

1. Einführung:

In der modernen Welt, in der sich die Technologie pausenlos verbessert, ändert sich auch der Kunstausdruck laufend und moderne Kommunikationsmittel machen es praktisch jedem möglich, sich als Amateur im Fotografieren und Filmen zu beweisen. Viele Menschen machen ganz spontan Aufzeichnungen und nur wenige machen detaillierte Vorbereitungen. ISFAV (Istituo di fotografia e  arti visive di Padova) organisiert in der Zusammenarbeit mit dem Zentrum der visuellen Künste „Batana“ aus Rovinj, unter der Schirmherrschaft der Stadt Rovinj und des Tourismusverbandes der Stadt Rovinj, mit der Unterstützung von MAISTRA, den zweiten Wettbewerb FOTO-GESCHICHTE AUS ROVINJ, mit dem Ziel, die breite Öffentlichkeit zu animieren und das Interesse an einer bestimmten Technik des Fotografierens oder Filmens zu wecken, mit der keine gewöhnlichen Aufzeichnungen gemacht werden, sondern eine ganze Geschichte erzählt wird.

2. Ziele:

Das Ziel des Wettbewerbs ist, Fotografen und Kameraleute, Amateure und Anfänger, die mobile Kommunikationsmittel benutzen (Handy, Smartphone, Tablet usw.), dazu zu bewegen, Rovinj zu beobachten und mit einem eigenen Stil eine Geschichte der Stadt zu erzählen: das kann eine Geschichte über die Architektur der Stadt oder über die Landschaft in der Umgebung, über die typische Lebensweise, über einen Verein oder eine Interessensgruppe, über eine Familie oder eine einzelne Person, die hier lebt, über einen Beruf, über Treffpunkte junger Menschen, eine Initiative oder über ein auffälliges Ereignis, eine persönliche Erfahrung während der Urlaubs in Rovinj usw. sein.

Die Teilnehmer entscheiden selbst, was sie und wie sie es erzählen.

Die Teilnahme ist unkompliziert und kostenlos.

3. Kategorien des Wettbewerbs:

Die Teilnehmer müssen eine Geschichte zum Thema Rovinj erzählen. Die Motive werden frei gewählt.

A)    KATEGORIE FOTO

Eine Fotofolge von mindestens 4 und höchstens 10 FOTOS, mit Überschrift und kurzer Beschreibung der Fotos.  

Die Fotos müssen im eigenen Facebook- oder Instagram-Profil mit dem Hashtag #rovinjstory16 veröffentlicht oder per E-Mail an folgende Adresse zugestellt werden: photostory.rv@gmail.com, oder persönlich im Sekretariat abgeben.

B)    KATEGORIE BILD- UND TONAUFZEICHNUNG

Eine kurze TON- UND BILDAUFZEICHNUNG, die maximal 3 Minuten lang ist, mit Titel.

Der Film muss im eigenen Facebook- oder Instagram-Profil mit dem Hashtag #rovinjstory16 veröffentlicht oder per E-Mail an folgende Adresse zugestellt werden: photostory.rv@gmail.com, oder persönlich im Sekretariat abgeben.

4. Teilnehmer:

Die Teilnehmer können einzeln oder in Gruppen teilnehmen. Für die Fotos und Filme können irgendwelche Geräte verwendet werden, einschließlich Mobiltelefone, Smartphones, Tablets usw.

5. Frist der Zustellung der Werke:

Die Werke müssen bis zum 30. November 2016 zugestellt werden.

6. Jury:

Die Werke werden von einer Jury bewertet. Jury-Mitglieder sind professionelle Fotografen und Kameraleute.

7. Preise:

Die Sieger in den Kategorien „Foto“ und „Ton- und Bildaufzeichnung“ erhalten: zwei (2) Übernachtungen (mit Frühstück) für 2 (zwei) Personen im Zweibettzimmer im Hotel „Istra“ auf der Insel St. Andrija, im Zeitraum vom 15.04.-30.05.2017 oder 15.09.-15.10.2017. Die Anreise ist im Voraus anzukündigen, damit die Verfügbarkeit überprüft werden kann.

8 . Veröffentlichung der Sieger:

Die besten Werke werden auf der Website CVU Batana aus Rovinj (www.cvu-batana.com), ISFAV aus Padua (www.isfav.it), der Stadt Rovinj (www.rovinj.hr) und des Tourismusverbandes der Stadt Rovinj (www.tzgrovinj.hr) veröffentlicht.

9. Teilnahmevoraussetzungen:

Durch die Zustellung seines Werks erklärt jeder Teilnehmer, dass er der Autor und des Werks ist und dass er das Urheberrecht hält.

Jeder Teilnehmer befreit den Veranstalter von irgendwelchen möglichen Forderungen von Drittpersonen, welche sich auf dargestellte Personen beziehen, sowie von allen anderen Ansprüchen, die im Zusammenhang mit dem Werk eventuell bestehen.

Jeder Teilnehmer stimmt zu, dass der Veranstalter seine Personenangaben für die Werbung des Wettbewerbs verwenden kann.

Die Teilnehmer haben kein Recht, für eventuelle Ausstellungen oder Veröffentlichungen vom Veranstalter eine Vergütung zu verlangen.

Der Veranstalter ist nicht dazu verpflichtet, Teile der Werke oder gesamte Werke auszustellen oder zu veröffentlichen.

10. Annahme der Wettbewerbsbedingungen:

Durch das Absenden des Werks nimmt jeder Teilnehmer diese Wettbewerbsbedingungen, einschließlich der in Punkt 9 genannten, an.

 

 

Sekretariat des Wettbewerbs FOTO-GESCHICHTE AUS ROVINJ

CVU Zentrum für visuelle Künste „Batana“

Trg brodogradilišta 2   52210 Rovinj-Rovigno www.cvu-batana.com

E-Mail: photostory.rv@gmail.com Tel: +385 52 830 711

Herr Ermano Bančić   Tel: + 385 98 660 357